Integritetspolicy

Vi på Aimo Park Sweden AB, nedan "Aimo Park", har åtagit oss att se till att din integritet är skyddad. Aimo Park vill erbjuda den bästa möjliga servicen till sina kunder. Vid genomförandet av sin affärsverksamhet är Aimo Park skyldig att behandla personuppgifter. Det är viktigt för dig att veta att vi på Aimo Park gör vårt yttersta för att hantera dina personuppgifter på ett noggrant och säkert sätt.

Rättigheter gällande dina personuppgifter

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ger rättigheter till enskilda gällande deras personuppgifter. Aimo Park respekterar dina rättigheter och beskriver här hur Aimo Park säkerställer att du kan utöva dina rättigheter när det gäller dina personuppgifters integritet. 

Du har följande rättigheter:

 • Rätten att få tillgång till dina personuppgifter som innehas av Aimo Park och att få bekräftelse om huruvida personuppgifter behandlas.
 • Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga, kan du kontakta Aimo Park för att få din information korrigerad
 • Du har rätt att begära att Aimo Park raderar uppgifter som inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades eller annars behandlades. 
 • Du kan också begära att Aimo Park begränsar användningen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas, om din information behandlas för direkt marknadsföring.

Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du har frågor om hur Aimo Park bearbetar dina personuppgifter.

Insamling och genomgång av dina personuppgifter 

Aimo Park samlar in och behandlar personuppgifter för att fungera effektivt och för att ge dig bästa möjliga erfarenhet med våra produkter och tjänster. Du lämnar dina personuppgifter direkt till oss. 

Du tillhandahåller ytterligare personuppgifter när du skapar ett onlinekonto, gör inköp, godkänner ett kontrakt, kontaktar Aimo Park för support eller överklagar en kontrollavgift. Vi kan också samla in och behandla personuppgifter när vi tar ut en kontrollavgift eller använder kameraövervakning för att förhindra stöld och skadegörelse, ge optimal service och stödja driftsprocessen.

Personuppgifter som vi behandlar kan bestå av:

 • Kontaktuppgifter (fullständigt namn, adress, postnummer, land, stad, telefonnummer och e-postadress)
 • Bankkontouppgifter
 • Fordonsregistreringsnummer
 • Foton (för allmänna parkeringsförbud)
 • Datum och ort
 • Platsuppgifter
 • Kamerainspelningar
 • Uppgifter relaterade till spårningssystem för företagets fordon
 • Telefonsamtal

 

Vi kan dela dina personuppgifter med leverantörer som arbetar å våra vägnar eller med tredje part när detta krävs enligt lag eller följs av en juridisk process eller förpliktelse. Detta kan exempelvis vara till polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter. Vi kan också hämta in information från Transportstyrelsen i syfte att behandla en kontrollavgift. 

Vi behåller personuppgifter i enlighet med de lagringstider som anges i Aimo Parks datalagringspolicy. Kontakta vår personuppgiftsansvarige via vår e-postadress för integritetsfrågor om du vill ha ytterligare information.

Vi kan även i undantagsfall dela personuppgifter med fastighetsägare/ bostadsrättsföreningar för att leva upp till vår del av våra avtal. I dessa fall har vi baserat delning på en intresseavvägning.

 

Kameraövervakning:

Vi utför kameraövervakning för att förhindra stöld och skadegörelse, erbjuda optimal service och stödja driftsrutiner. Kameraövervakning kan även ske på vissa parkeringsanläggningar i form av en förenklad betallösning (s.k. ”Automatic Number Plate Recognition ” (ANPR) ) där kameror läser registreringsskyltar. Uppgifter som behandlas vid kameraövervakning är bildupptagning som kan hänföras till en fysisk person och registreringsnummer. Uppgifter från kameraövervakning lagrar vi i upp till två månader om vi inte måste spara uppgifterna längre för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Insamling av personuppgifter har vi baserat på en intresseavvägning. Vid intresseavvägningen har vi gjort en helhetsbedömning där vi bland annat vägt in uppgifternas karaktär, hur många uppgifter som behandlas och på vilket sätt de behandlas.


Särskild procedur för åtkomst till kamerabilder:

Kamerabilder är personuppgifter vi är mottagare av och som vi skyddar med extra försiktighet. Material från kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt och skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Vi kan lämna ut materialet till brottsbekämpande myndigheter eller annan myndighet om det följer av lag eller för att tillvarata våra intressen. Om du vill ta del av kamerabilder ber vi dig fylla i en blankett för begäran om tillgång till kamerabilder. Vi ställer ett antal frågor när det gäller den information som visas på bilderna och hur den registrerade individen ser ut. Anledningen till det är att det kan finnas flera personer som visas i bilderna och ger oss möjlighet att anonymisera personerna.  

Att använda Aimo Parks webbplats


Tillhandahållande av personuppgifter till tredje part

Aimo Park kan dela personuppgifter med en tredje part enligt gällande lagar och regler (till exempel när Aimo Park måste göra detta enligt lag). 


Cookies

Aimo Park använder cookies för att mäta antalet besökare på vår hemsida. Läs mer om hur vi använder cookies här.

 

Åtkomst, korrigering och radering

Du kan be Aimo Park om ett utlåtande om vilka av dina personuppgifter som behandlas eller har behandlats. Aimo Park kommer att ge dig en överblick över detta inom fyra veckor. Om det finns fel i uppgifterna som registrerats av Aimo Park kan du be Aimo Park skriftligt att korrigera eller radera data.

Rättelser

Aimo Parks webbplats och de produkter och tjänster som erbjuds utvecklas ständigt. Från tid till annan kommer den ovan angivna texten att utvärderas och anpassas för att återspegla denna utveckling. Ändringar kommer också att göras enligt vad som krävs av lag och föreskrifter. Som besökare på webbplatsen rekommenderar Aimo Park att du regelbundet kontrollerar integritetspolicy för att hålla dig uppdaterad om Aimo Parks nuvarande regler om personuppgiftsskydd.

 

Säkerhet för dina personuppgifter

Aimo Park skyddar dina personuppgifter genom att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för aktuell risk. Aimo Park utbildar även sina anställda i datasäkerhet och de grundläggande principerna för hantering av sådana uppgifter. Aimo Park begränsar åtkomsten så att endast personer som behöver ta del av personuppgifterna kan göra detta.

Ändringar och uppdateringar

Vår integritetspolicy kan genomgå ändringar emellanåt. Även om Aimo Park strävar efter att hålla dig uppdaterad om ändringar i vår integritetspolicy, förbehåller vi oss rätten att göra ändringar utan att meddela dig.

E-postadress för integritetsfrågor

Aimo Park har ansträngt sig för att utveckla interna policyer, skydda personuppgifter, öka medvetenheten och hjälpa till att svara på privata frågor om Aimo Parks insamling och användning av personuppgifter. Aimo Park är personuppgiftsansvarig och har därför skapat en e-postadress för integritetsfrågor som du kan använda om du vill kontakta oss för att inge ett klagomål eller utöva en av dina rättigheter avseende dina personuppgifter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss:

Aimo Park Sweden AB
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm
gdpr@aimopark.se

För ytterligare information om GDPR kan du besöka Integritetsskyddsmyndigheten.

Vill du ta del av dina personuppgifter? Då kan du enkelt göra det genom att legitimera dig med Mobilt BankID. En bekräftelse skickas till den e-postadress som du anger.

Legitimera dig med Mobilt BankID här.