Integritetspolicy

Vi på Aimo Park Sweden AB, nedan "Aimo Park", har åtagit oss att se till att din integritet är skyddad. Aimo Park vill erbjuda den bästa möjliga servicen till sina kunder. Vid genomförandet av vår affärsverksamhet kan Aimo Park komma att behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för dig att veta att vi på Aimo Park gör vårt yttersta för att hantera dina personuppgifter på ett noggrant och säkert sätt.

Vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt relateras till en identifierad, eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person är någon som kan identifieras antingen direkt genom till exempel ett namn, eller indirekt med hjälp av andra uppgifter som den personuppgiftsansvarige har tillgång till. Som behandling av personuppgifter räknas alla aktiviteter som den personuppgiftsansvarige vidtar som inkluderar personuppgifter. Exempel på sådana aktiviteter är översändande, strukturerande, ändring och lagring av personuppgifter.

 

Rättigheter gällande dina personuppgifter

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ger rättigheter till enskilda gällande deras personuppgifter. Aimo Park respekterar dina rättigheter och beskriver här hur Aimo Park säkerställer att du kan utöva dina rättigheter när det gäller dina personuppgifters integritet. 

Du har följande rättigheter:

 • Rätten att få information om och tillgång till dina personuppgifter som innehas av Aimo Park och att få bekräftelse om huruvida personuppgifter behandlas.
 • Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga, kan du kontakta Aimo Park för att få din information korrigerad
 • Du har rätt att begära att Aimo Park raderar uppgifter som inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades eller annars behandlades. 
 • Du kan också begära att Aimo Park begränsar användningen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas.

För att utöva dessa rättigheter kontaktar du oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Insamling och genomgång av dina personuppgifter 

Aimo Park samlar in och behandlar personuppgifter för att leverera våra tjänster på ett effektivt sätt och för att ge dig bästa möjliga erfarenhet med våra produkter och tjänster. Du lämnar dina personuppgifter direkt till oss. 

Du tillhandahåller personuppgifter när du hyr en parkeringsplats, skapar ett onlinekonto, gör inköp, godkänner ett kontrakt, kontaktar Aimo Park för support eller överklagar en kontrollavgift. Vi kan också samla in och behandla personuppgifter när vi tar ut en kontrollavgift eller använder kameraövervakning för att förhindra stöld och skadegörelse, ge optimal service och stödja driftsprocessen.

Personuppgifter som vi behandlar består av:

 • Kontaktuppgifter (personnummer, fullständigt namn, adress, postnummer, land, stad, telefonnummer och e-postadress)
 • Bankkontouppgifter
 • Fordonsregistreringsnummer
 • Foton (för allmänna parkeringsförbud)
 • Datum och ort vid parkering, inklusive platsuppgifter
 • Kamerainspelningar från parkeringsanläggningar samt, i tillämpliga fall, kroppskameror (se nedan under rubrik om kameraövervakning)
 • Uppgifter relaterade till spårningssystem för företagets fordon
 • Inspelningar av telefonsamtal
 • Eventuell övrig skriftlig kommunikation du lämnar till oss vid kontakt, t.ex. kundsupport eller överklagan av kontrollavgift.

 

Aimo Parks behandling av personuppgifter

Nedan listas de ändamål för vilka Aimo Park behandlar personuppgifter samt den legala grunden för behandlingen.

 • För att kunna leverera våra tjänster till dig som privatperson (Fullgörande av avtal).
 • För att hantera din jobbansökan eller anställning (Fullgörande av avtal)
 • För att tillhandahålla kundsupport (Fullgörande av avtal). Detta omfattar även att i vissa fall följa upp och analysera ditt supportärende för att förbättra vår kundservice.
 • För att administrera överklagade kontrollavgifter (Fullgörande av avtal)
 • För att kunna marknadsföra våra tjänster (Intresseavvägning)
 • För att kommunicera med företrädare för våra kunder och uppdragsgivare (Fullgörande av avtal)
 • För att administrera ditt besök på våra anläggningar och i våra lokaler (Fullgörande av avtal och intresseavvägning)
 • För att fullgöra legala krav eller genomföra rättsprocesser (Rättslig förpliktelse/intresseavvägning)
 • För att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot våra uppdragsgivare (Intresseavvägning)
 • För att genomföra kameraövervakning i syfte att förebygga och förhindra brott (Intresseavvägning). För mer information om detta, se nedan rubrik om kameraövervakning.

Vi behåller personuppgifter i enlighet med de lagringstider som anges i Aimo Parks datalagringspolicy. Kontakta oss via vår e-postadress nedan för integritetsfrågor om du vill ha ytterligare information avseende detta eller information i övrigt om vår personuppgiftsbehandling.

Delning av dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer som arbetar å våra vägnar. Om sådana agerar som Aimo Parks personuppgiftsbiträde ingås särskilt personuppgiftsbiträdesavtal.
 • Tredje part när detta krävs enligt lag eller följs av en juridisk process eller förpliktelse. Detta kan exempelvis vara till polis, Transportstyrelsen, skattemyndigheter eller andra myndigheter. Kamerabilder kan delas med polis och åklagare vid utredning av brott.
 • I undantagsfall delas personuppgifter med fastighetsägare/ bostadsrättsföreningar för att leva upp till våra avtal med sådana aktörer.

Vi kan också hämta in information från Transportstyrelsen i syfte att behandla en kontrollavgift.

 

Kameraövervakning:

Denna rubrik omfattar traditionell kameraövervakning på Aimo Parks anläggningar, samt automatisk avläsning av registreringsskyltar. För information om Aimo Parks användning av kroppsburna kameror, se Integritetspolicy för kroppskameror här.

Vi utför kameraövervakning för att förhindra stöld och skadegörelse, förebygga och förhindra våld samt erbjuda optimal service och stödja driftsrutiner.

Kameraövervakning kan även ske på vissa parkeringsanläggningar i form av en förenklad betallösning (s.k. ”Automatic Number Plate Recognition ” (ANPR) där kameror läser registreringsskyltar. Uppgifter som behandlas vid kameraövervakning är registreringsnummer och annan bildupptagning som kan hänföras till en fysisk person. Uppgifter från kameraövervakning lagrar vi i upp till två månader om vi inte i undantagsfall måste spara uppgifterna längre för att tillvarata våra rättsliga intressen. Detta kan exempelvis vara fallet då ett brott har begåtts och materialet behövs för utredning av polis/åklagare.


Särskild procedur för åtkomst till kamerabilder:

Kamerabilder är personuppgifter vi är mottagare av och som vi skyddar med extra försiktighet. Material från kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt och skyddas genom uppsatta rutiner mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande.

Vi kan lämna ut materialet till brottsbekämpande myndigheter eller annan myndighet om det följer av lag eller för att tillvarata våra rättsliga intressen, såsom vid hantering av försäkringsärenden. Om du vill ta del av kamerabilder ber vi dig fylla i en blankett för begäran om tillgång till kamerabilder. Vi ställer ett antal frågor när det gäller den information som visas på bilderna och hur den registrerade individen ser ut. Anledningen till det är att det kan finnas flera personer som visas i bilderna och ger oss möjlighet att anonymisera personerna.

 

Särskilt om kroppskameror

Inom vissa områden använder Aimo Parks parkeringsvakter kroppsburna kameror. För mer information om denna personuppgiftsbehandling, vänligen se Integritetspolicy för kroppskameror här.

 

Att använda Aimo Parks webbplats


Tillhandahållande av personuppgifter till tredje part

Aimo Park kan dela personuppgifter med en tredje part enligt gällande lagar och regler (till exempel när Aimo Park måste göra detta enligt lag). 


Cookies

Aimo Park använder cookies för att mäta antalet besökare på vår hemsida. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Rättelser och granskning

Denna policy ses över löpande och genomgår därutöver en årlig granskning av policyägaren. Vid eventuell särskild händelse kan ytterligare granskning bli aktuell. Aimo Parks webbplats och de produkter och tjänster som erbjuds utvecklas ständigt. Från tid till annan kommer den ovan angivna texten att utvärderas och anpassas för att återspegla denna utveckling. Ändringar kommer också att göras enligt vad som krävs av lag och föreskrifter. Även om Aimo Park strävar efter att hålla dig uppdaterad om ändringar i vår integritetspolicy, förbehåller vi oss rätten att göra ändringar utan att meddela dig.

Som besökare på webbplatsen rekommenderar Aimo Park att du regelbundet kontrollerar integritetspolicy för att hålla dig uppdaterad om Aimo Parks arbete kring personuppgiftsskydd. Som besökare på webbplatsen rekommenderar Aimo Park att du regelbundet kontrollerar integritetspolicy för att hålla dig uppdaterad om Aimo Parks nuvarande regler arbete kring om personuppgiftsskydd.

 

Säkerhet för dina personuppgifter

Aimo Park skyddar dina personuppgifter genom att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för aktuell risk. Aimo Park utbildar även sina anställda i datasäkerhet och de grundläggande principerna för hantering av sådana uppgifter. Aimo Park begränsar åtkomsten så att endast personer som behöver ta del av personuppgifterna kan göra detta.

E-postadress för integritetsfrågor

Aimo Park har ansträngt sig för att utveckla interna policyer, skydda personuppgifter, öka medvetenheten och hjälpa till att svara på privata frågor om Aimo Parks insamling och användning av personuppgifter. Aimo Park är personuppgiftsansvarig och har därför skapat en e-postadress för integritetsfrågor som du kan använda om du vill kontakta oss för att inge ett klagomål eller utöva en av dina rättigheter avseende dina personuppgifter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss:

Aimo Park Sweden AB
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm

Dataskyddsombud: Civan Öztürk
dpo@aimopark.se

För ytterligare information om GDPR kan du besöka Integritetsskyddsmyndigheten.

Vill du ta del av dina personuppgifter? Då kan du enkelt göra det genom att legitimera dig med Mobilt BankID eller kontakta gdpr@aimopark.se. En bekräftelse skickas till den e-postadress som du anger.

Legitimera dig med Mobilt BankID här.