Integritetspolicy för kroppskameror

Aimos bevakningspersonal utsätts ofta för våld eller hot om våld. Vissa av Aimos parkeringsvakter är därför utrustade med kroppsburna kameror. Aimo har genomfört en riskbedömning avseende användningen av kroppskameror.

Var bär parkeringsvakterna kroppsburna kameror?

Inom de nedan listade områdena kan kroppsburna kameror förekomma på all allmän gatumark:

• Arvika
• Karlskrona
• Växjö
• Kristianstad

Det framgår i samtliga fall på en sticker fäst på parkeringsvakternas tjänstefordon om kroppsburna kameror förekommer inom det område som patrulleras. Kamerainspelning förekommer inte alltid inom områdena, utan enbart när parkeringsvakterna patrullerar desamma.

Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål

Aimo Park Sweden AB, org. nr. 556553-5548 (”Aimo”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som samlas in genom parkeringsvakternas kroppskameror.
Aimos bevakningspersonal utsätts regelbundet för hot och våld när de genomför sina uppdrag. Personalens uppdrag består i av parkeringsövervakning av fordon och att utfärda kontrollavgifter och parkeringsanmärkningar.
För att minska förekomsten av våld har Aimo utrustat viss personal med kroppsburna kameror. Aimo har noggrant övervägt denna aktivitet i förhållande till de registrerades rättigheter, framförallt de som kan komma att filmas, och har med bakgrund i statistik från personalens incidentrapportering funnit att kroppsburna kameror ökar personalens trygghet.

Vilka personuppgifter behandlas och hur går det till?

Rörliga bilder och ljudupptagning spelas kontinuerligt in av kroppskamerorna genom s.k. förinspelningsteknik. Inspelningarna raderas löpande med en intervall om tio sekunder. Detta innebär att inspelat material utöver detta enbart sparas om en parkeringsvakt aktiverar inspelningsfunktionen i en hotfull situation varpå inspelningen framåt samt en period om tio sekunder dessförinnan sparas. De tio sekunderna innan aktivering saknar dock ljudupptagning i syfte att begränsa den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Vilka individer kan förekomma på det inspelade materialet?

Personuppgiftsbehandlingen sker automatiskt genom s.k. förinspelningsteknik, som beskrivet ovan. Omfattningen av personuppgiftsbehandlingen kan bli stor när parkeringsvakterna patrullerar välbesökta områden, såsom allmänna gator. De individer som rör sig på dessa områden kan komma att filmas genom detta.

Vad är den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Aimo grundar denna personuppgiftsbehandling på en intresseavvägning. Aimos berättiga intresse består i att skydda Aimos personal mot hot och våld. Aimo har vägt detta intresse mot de registrerades intresse för skydd av sin personliga integritet och funnit att Aimos berättigade intresse väger tyngre. I denna bedömning har Aimo främst beaktat följande aspekter.

Finns det ett sätt att uppnå resultatet på ett mindre integritetskränkande sätt?

Aimo har tidigare använt sig enbart av överfallslarm. Det har dock visat sig att dessa larm inte har den avskräckande effekt för att motverka att parkeringsvakterna utsätts för hot och våld som en kroppskamera bedöms ha. Aimo har nått denna slutsats genom dokumenterade incidentrapporter från parkeringsvakterna. Det finns ingen annan teknisk lösning eller annat alternativ som kan uppnå samma effekt.

Vilka åtgärder har vidtagits för att begränsa personuppgiftsbehandlingen så långt som möjligt? Aimo har säkerställt att kamerainspelningar enbart sparas om de behövs för att säkra bevisning i en polisanmälan och därefter i en domstolsprocess. Detta uppnås genom att använda en inspelningsteknik som kontinuerligt raderar material som inte aktivt sparas genom manuell aktivering av parkeringsvakten. Personalen har utbildats för att säkerställa att inget mer än nödvändigt sparas.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Inspelningarna på kameran överförs efter ett arbetspass till den centrala servern och raderas därefter automatiskt direkt lokalt på den aktuella kameran. I servern sparas inspelningarna i en månad. Därefter raderas inspelningarna automatiskt, om de inte specifikt undantas av HR-personal vid en eventuell utredning av en incident. Anledningen till att inspelningarna sparas under denna period är att parkeringsvakterna vid en eventuell incident ska ha tid att anmäla densamma. Därefter ska den inblandade HR-personalen beredas möjlighet att gå in i systemet och undanta den aktuella inspelningen från automatisk radering.

Det material som markerats som bevis raderas automatiskt efter sex månader, eller tidigare om utlämning har skett till åklagare eller polis. Syftet med att spara materialet är begränsat till att lämna ut det till åklagare och polis. Materialet får inte användas för att bevaka Aimos personal eller i övrigt granska personalens prestation.

Var behandlas personuppgifterna?

Samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES. Ingen överföring av personuppgifterna till tredje land sker. Lagring sker på Aimos server inom EU/EES.

Vilka kan ta del av personuppgifterna?

Personuppgifterna delas enbart med tredje part vid en eventuell rättsprocess. I sådant fall delas de med åklagare och polis. I övrigt hanterar Aimo själv kamerorna och den tekniska miljö där inspelningarna lagras. Leverantören av mjukvaran och kamerorna har ingen åtkomst till något inspelat material, utan levererar enbart ouppkopplad hårdvara och mjukvara.

Du har följande rättigheter:

• Rätten att få tillgång till dina personuppgifter som innehas av Aimo Park och att få bekräftelse om huruvida personuppgifter behandlas.
• Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga, kan du kontakta Aimo Park för att få din information korrigerad.
• Du har rätt att begära att Aimo Park raderar uppgifter som inte längre är nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades eller annars behandlades.
• Du kan också begära att Aimo Park begränsar användningen av dina personuppgifter.
• Du har rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas.

Om du vill ta del av kamerabilder ber vi dig fylla i en blankett för begäran om tillgång till bilderna. Vi ställer ett antal frågor när det gäller den information som visas på bilderna och hur den registrerade individen ser ut. Anledningen till det är att det kan finnas flera personer som visas i bilderna som ska anonymiseras.

Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du har frågor om hur Aimo Park bearbetar dina personuppgifter.

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss:

Aimo Park Sweden AB
Förmansvägen 11
117 43 Stockholm
gdpr@aimopark.se

För ytterligare information om GDPR kan du besöka Integritetsskyddsmyndigheten.
Vill du ta del av dina personuppgifter? Då kan du enkelt göra det genom att legitimera dig med Mobilt BankID. En bekräftelse skickas till den e-postadress som du anger.

Legitimera dig med Mobilt BankID här.

Övrigt

För mer information om hur Aimo arbetar för att skydda dina personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy.