Avtalsvillkor

Avsnitt 1


§ 1 Aimo Park Sweden ABs åtaganden


1.1. Aimo Park Sweden AB, nedan ”Aimo Park” tillhandahåller parkering mot ersättning. Aimo Park anvisar kunden var parkering av fordon skall ske och tillhandahåller i vissa fall parkeringstillstånd eller passeringsartikel. Aimo Park förbehåller sig rätten att anvisa kund till annan parkeringsplats i händelse av renoveringsarbeten eller liknande. Aimo Park ansvarar inte för skadegörelse eller inbrott i fordon på parkeringsplats som Aimo Park tillhandahåller.


§ 2 Kundens åtaganden


2.1. Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med Aimo Parks anvisningar och skyltning på anvisad parkeringsanläggning (anges på fakturans framsida). Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av ett (1) fordon. Fordonet får inte vara annat än en (1) personbil (ej husbil) såvida inte annat skriftligt avtalats. Endast ett (1) fordon per parkeringsplats får uppställas. Kunden måste säkerställa att, i förekommande fall, portar och dörr/dörrar stängs samt låses efter genomfart. Kunden äger inte rätt att släppa in obehöriga i låst parkeringsanläggning såvida inte annat skriftligt avtalats.


2.2. Kunden förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen. Kunden äger inte rätt att utföra biltvätt eller bilreparationer i parkeringsanläggning. Kund som enligt särskild överenskommelse har tillgång till parkeringsplats med motorvärmare äger inte rätt att använda motorvärmare för annat ändamål än tillfällig uppvärmning av fordon. Kunden ansvarar för renhållning, snöröjning och sandning på parkeringsplatsen. 


§ 3 Parkeringstillstånd, digitala parkeringstillstånd och passeringsartikel


3.1. För de kunder som erhåller parkeringstillstånd eller passeringsartikel gäller följande: Parkeringstillstånd är en värdehandling som är giltig under förutsättning att ersättning är erlagd för perioden. Kunden förbinder sig att placera giltigt parkeringstillstånd väl synligt till vänster i fordonets framruta vid parkering. Om giltigt parkeringstillstånd saknas i fordonet vid parkering eller inte är placerat såsom föreskrivet, kan detta föranleda att kontrollavgift utfärdas. Aimo Park ersätter inte förkommet parkeringstillstånd.


3.2. För digitala tillstånd förbinder sig kunden att lägga till det/de registreringsnummer som denne nyttjar under fliken ”Mina parkeringar” i portalen ”Mitt konto” på www.aimopark.se. Utebliven eller felaktig registrering i ”Mitt konto” kan föranleda att kontrollavgift utfärdas.


3.3. Passeringsartikel används vid in- och utpassering i parkeringsanläggning. Det åligger kunden att omedelbart anmäla förlust av passeringsartikel till Aimo Parks kundtjänst. Kunden ansvarar för alla kostnader som kan uppkomma till följd av vårdslös hantering av passeringsartikel.


3.4. I händelse av att kund inte nyttjar passeringsartikel vid in- och utpassering äger Aimo Park rätt att debitera kunden hundrafemtio (150) kronor/tillfälle.


3.5. Upphör avtalet på grund av uppsägning eller något annat skäl, åligger det kunden att i samband med avtalets upphörande återlämna mottagen passeringsartikel. Återlämning skall ske genom rekommenderad försändelse alternativt i det bifogade svarskuvertet. I det fall Aimo Park inte mottagit passeringsartikel senast en (1) vecka efter det att avtalet har upphört äger Aimo Park rätt att debitera kunden kostnaderna därtill.


§ 4 Avtalsperiod och uppsägning, villkorsändring


4.1. Detta avtal gäller för den avtalsperiod parterna kommit överens om vid avtalets ingående (anges på fakturans framsida). Uppsägning av avtalet skall ske minst en (1) kalendermånad före pågående avtalsperiods utgång, såvida inte annat skriftligen avtalats. I annat fall är avtalet förlängt med samma period för varje gång. Uppsägning sker enklast mailledes eller genom formulär på www.aimopark.se med angivande av kundnummer.


§ 5 Betalning


5.1. Avgiften jämte vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt skall erläggas mot faktura senast förfallodagen. Vid försenad betalning skall kunden erlägga dels ränta enligt räntelagen (1975:635), dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt tillämplig lagstiftning. Kunden är skyldig att erlägga full avgift för varje påbörjad avtalsperiod. Aimo Park har rätt att ändra avgift till ny avtalsperiod. Avgiftsändringar skall aviseras senast en månad i förväg.


5.2. Aimo Park förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.


§ 6 Personuppgifter


6.1. Aimo Park avser att behandla uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer m.m. beträffande kunden för att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, såsom t.ex. tillhandahållande av tjänster, administration, kundservice och fakturering.


6.2. Kunden har rätt att begära att felaktiga uppgifter rörande denne rättas, begränsas och i förekommande fall raderas. Kunden har också rätt till dataportabilitet, att en gång per år få kostnadsfri information om kunduppgifterna samt möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Information kring hantering av personuppgifter framgår på www.aimopark.se under ”integritetspolicy”.


§ 7 Överlåtelse


7.1. Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Aimo Park. Ingen överlåtelse godkänns förrän den frånträdande kunden reglerat samtliga sina skulder till Aimo Park.


7.2. Kund äger inte rätt att ställa parkeringsplats till förfogande till annan såvida inte annat skriftligt avtalats.


§ 8 Kontraktsbrott m.m.


8.1. Aimo Park har rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet vid dröjsmål med betalning eller om kunden på något sätt bryter mot villkoren i detta avtal. Aimo Park har även rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet, om kunden inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.


§ 9 Tvist


9.1. Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.


§ 10 Force majeure


10.1. Aimo Park fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd (t.ex. drivmedelsrestriktioner), krigshändelse, terrorattack, eldsvåda, explosion, strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Aimo Park själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.


Avsnitt 2

1. Onlineköp


1.1. Vid onlineköp på www.aimopark.se ingås ett avtal mellan kunden och Aimo Park Sweden AB, org.nr 556553-5548, Box 90 240, 120 23 Stockholm, nedan ”Aimo Park”.


1.2. Nedan angivna villkor gäller, i tillämpliga delar, i förening med §§ 1- 10 i avsnitt 1.


1.3. När ett avtal träffas enligt punkterna 2 och 3 ställer Aimo Park parkeringsplats till förfogande för kunden vid den av kunden valda tidpunkten och parkeringsanläggningen. Parkering sker i den av kunden valda parkeringsanläggningen från vald starttidpunkt. Parkeringsplatsen är oreserverad. Aimo Park förbehåller sig rätten att anvisa kund till annan parkeringsanläggning.


2. Engångsköp och prenumeration


2.1. Aimo Park tillhandahåller kund parkeringsplats för uppställning av personbil (ej husbil) mot ersättning genom engångsköp eller prenumeration. Utbudet av parkeringsplats framgår av hemsidan www.aimopark.se.


2.2. När betalningen har genomförts översänds en bekräftelse för rätten att nyttja en parkeringsplats till kundens angivna e-postadress/kundens konto. Aimo Park sparar dessa uppgifter, kunden uppmanas att antingen själv skriva ut bekräftelsen eller att spara den bekräftelse som skickats via e-post.


2.3. Rätten att nyttja en parkeringsplats inträder när kunden godkänner debiteringen, de allmänna villkoren, lagring av personuppgifter och betalning kommit Aimo Park tillhanda. Ett slutligt avtal mellan parterna har ingåtts när Aimo Park mailat bekräftelsen till den av kunden angivna e-postadressen/kundens konto. Det åvilar kunden att ta del av informationen om hur denne hittar till parkeringsanläggning som Aimo Park presenterar i bokningsdialogen och bekräftelsen. Avtalat pris gäller för den parkeringsplats som betalats i den valda parkeringsanläggningen.


2.4. I det fall parkeringstillstånd erfordras och sådant saknas i fordonet vid parkering eller inte är placerat såsom föreskrivet kan detta föranleda att kontrollavgift utfärdas. Detta gäller även vid överskridande av den betalda tiden.

3. Betalning

Engångsköp


3.1. Vid s.k. engångsköp betalas en parkeringsavgift, vars storlek beror på vilken parkeringsanläggning som har valts och för den tid under vilken parkeringsplatsen bokats.


3.2. Parkeringsavgiften ska betalas i samband med kundens bokning i enlighet med punkt 2.2. 3.3. Rätten att nyttja en parkeringsplats förfaller om kortföretaget ej medger korttransaktionen.


3.4. I det fall personbilen (ej husbil) avhämtas före bokningstidens utgång sker ingen återbetalning för den tid som inte nyttjats.


3.5. Kunden kan vid engångsköp avboka när som helst fram till 24 timmar före avtalad bokningstidens början. Avbokningen är kostnadsfri och genomförs via hemsidan www.aimopark.se. Sker avbokning mindre än 24 timmar före bokningstidens början sker ingen återbetalning.

4. Prenumeration


4.1. Om kunden i samband med bokning av parkering har valt prenumeration (långtidsparkering) äger §§ 3 – 5 i avsnitt 1 tillämpning.

5. Pris


5.1. Det angivna priset/angivna månadsavgiften är i svenska kronor inklusive mervärdesskatt.


5.2. Aimo Park reserverar sig för eventuella pris/avgiftsfel, pris/avgiftsändringar, tryck- och uppdateringsfel.


5.3. Aimo Park reserverar sig för att det i e-mail kan saknas priser/avgifter, förekomma stavfel, felbeskrivningar och utsålda produkter.

6. Personuppgifter


6.1. Aimo Park avser att behandla uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer m.m. beträffande kunden för att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, såsom t.ex. tillhandahållande av tjänster, administration, kundservice och fakturering.


6.2. Kunden har rätt att begära att felaktiga uppgifter rörande denne rättas, begränsas och i förekommande fall raderas. Kunden har också rätt till dataportabilitet, att en gång per år få kostnadsfri information om kunduppgifterna samt möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Information kring hantering av personuppgifter framgår på www.aimopark.se under ”integritetspolicy”.

7. Övrigt


7.1. Nämnda villkor har avtalats särskilt mellan parterna och ersätter de generella avtalsvillkoren i tillämpliga delar i avsnitt 1. I övriga delar gäller avsnitt 1 tillsammans med nämnda villkor mellan parterna.


7.2. Aimo Park kan kontaktas på ovannämnda adress, telefonnummer 0771-96 90 00, eller e-postadressen kundservice@aimopark.se. Aimo Parks webbplats finns på www.aimopark.se.


Avsnitt 3


1. Parkering i Igor, Västerås, utan bomsystem med parkeringssystemet ”Aimo Park Easy”


1.1. Vid parkering med ”Aimo Park Easy” i Igor, Västerås, ingås ett avtal mellan kunden och Aimo Park Sweden AB, org.nr 556553-5548, Box 90 240, 120 23 Stockholm, nedan ”Aimo Park”.


1.2. Nedan angivna villkor gäller, i tillämpliga delar, i förening med §§ 1- 10 i avsnitt 1.


1.3. När ett avtal träffas enligt punkterna 2 och 3 ställer Aimo Park parkeringsplats till förfogande för kunden vid den av kunden valda parkeringsanläggningen. Parkering sker i den av kunden valda parkeringsanläggningen från vald starttidpunkt. Parkeringsplatsen är oreserverad. Aimo Park förbehåller sig rätten att anvisa kund till annan parkeringsanläggning.

2. Parkeringsplats för uppställning av personbil


2.1. Aimo Park tillhandahåller kund parkeringsplats för uppställning av personbil (ej husbil) mot ersättning genom parkeringssystemet ”Aimo Park Easy”. Utbudet av parkeringsanläggningar framgår av hemsidan www.aimopark.se och vid respektive parkeringsanläggning. Det åvilar kunden att ta del av informationen om hur denne hittar till parkeringsanläggning.


2.2. Genom att nyttja parkering enligt punkt 2.1 godkänner kund förevarande allmänna villkor och behandling av personuppgifter, se mer under punkt 6.


2.3. Upplåtelse av parkeringsplats förfaller när kunden kör ut från parkeringsanläggningen utan att betala. Kunden debiteras för parkeringen enligt gällande prislista.


2.4. Avtalat pris gäller för den parkeringsplats som betalats i den valda parkeringsanläggningen i enlighet med punkt 3.

3. Betalning


3.1. Vid parkering i Igor, Västerås, utan bomsystem med parkeringssystemet ”Aimo Park Easy” betalas en parkeringsavgift, vars storlek beror på den tid under vilken parkeringsplatsen nyttjats.


3.2. Parkeringsavgiften ska betalas i betalautomat i samband med att kunden lämnar parkeringsanläggningen, via onlinebetalning för "Aimo Park Easy" eller genom att erhålla en faktura.


3.3. För att använda faktureringstjänsten måste kunden vara registrerad fordonsägare. Fakturan skickas till fordonsägarens folkbokföringsadress. I det fall kund inte uppfyller förutsättningarna för att nyttja faktureringstjänsten skall betalning av parkeringsavgift erläggas i betalautomat. Aimo Park förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift, (för närvarande 25 kr).


3.4. Kunden ansvarar för att betalkortet som används/är registrerat i parkeringstjänsten ”Aimo Park Easy” fungerar och är giltigt, att betalkortsuppgifterna som lämnats till Aimo Park är aktuella och riktiga och att det finns tillräckligt med medel på kontot som är kopplat till det. Kunden ansvarar för att uppdatera betalkortsuppgifterna.


3.5. Kunden är skyldig att betala parkeringsavgift. Vid försenad betalning skall kunden erlägga dels ränta enligt räntelagen (1975:635), dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt tillämplig lagstiftning. Kunden är skyldig att erlägga full avgift för varje parkering.

4. Pris


4.1. Det angivna priset vid var tid gällande prislista är i svenska kronor inklusive mervärdesskatt.


4.2. Aimo Park strävar efter att hålla innehållet i ”Aimo Park Easy”, bl.a. innehållet på webbplatsen så aktuellt som möjligt.


4.3. Aimo Park reserverar sig för att det kan saknas priser/avgifter, förekomma stavfel, felbeskrivningar och utsålda produkter.

5. Kameraövervakning eller annan automatisk avläsning


5.1. Kameraövervakning eller annan automatisk avläsning av fordonets registreringsskylt används vid in- och utkörning i förekommande parkeringsanläggning med parkeringssystemet ”Aimo Park Easy”.


5.2. Aimo Park Sweden AB är personuppgiftsansvarig och behandlar uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordning, se mer under punkt 6.

6. Personuppgifter


6.1. Aimo Park avser att behandla uppgifter såsom registreringsnummer, namn, personnummer, adress, telefonnummer m.m. beträffande kunden för att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, såsom t.ex. tillhandahållande av tjänster, administration, kundservice och fakturering.


6.2. Kunden har rätt att begära att felaktiga uppgifter rörande denne rättas, begränsas och i förekommande fall raderas. Kunden har också rätt till dataportabilitet, att en gång per år få kostnadsfri information om kunduppgifterna samt möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Information kring hantering av personuppgifter framgår på www.aimopark.se under ”integritetspolicy”. 

7. Övrigt


7.1. Nämnda villkor har avtalats särskilt mellan parterna och ersätter de generella avtalsvillkoren i tillämpliga delar i avsnitt 1. I övriga delar gäller avsnitt 1 tillsammans med nämnda villkor mellan parterna.


7.2. Aimo Park kan kontaktas på ovannämnda adress, telefonnummer 0771 96 90 00, eller e-postadressen digitalaprodukter@aimopark.se. Aimo Parks webbplats finns på www.aimopark.se.