Avtalsvillkor MobilPark

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Aimo Park Sweden AB, 556553-5548 (”Aimo Park”) och fordonsföraren (“Kunden”) avseende betalningar av parkeringsavgift för parkering i de parkeringsanläggningar som upplåts av Aimo Park via MobilPark- mobilapplikationen och/eller SMS (”Tjänsten”). Aimo Park möjliggör för Kunden att via Tjänsten erlägga parkeringsavgift, köpa parkeringsprodukter (s.k. förköp), tilläggstjänst1)er, vägvisartjänst (anvisar Kund till närliggande parkeringsplatser) och extra funktioner. Aimo Park kan rikta erbjudanden till Kunden via Tjänsten.

Tjänsten kan endast användas på de parkeringsplatser som efter inloggning finns angivna i Tjänsten och av skyltning på parkeringsområde. Med ”Kund” avses såväl juridiska som fysiska personer. Genom att ansöka om registrering i Tjänsten godkänner Kunden avtalsvillkoren och att debiteras enligt de avgifter angivna i Tjänsten där Kunden valt att parkera.

  • 1 Anslutning till Tjänsten

1.1. I samband med registrering till Tjänsten skall Kunden tillhandahålla efterfrågade uppgifter (såsom personuppgifter, e-postadress, registreringsnummer). Kunden ska registrera ett av Aimo Park accepterat bank- eller kreditkort för betalning av parkeringsavgift. Registrering av Kundens betalkort sker via en säker och certifierad betallösning.

1.2 Det är Kundens ansvar att användaruppgifter och registreringsnummer för fordon alltid är registrerade.

1.3 Tjänsten kan nyttjas endast på parkeringsrutor där enbart avgift skall erläggas och inga andra uppställningsvillkor behöver uppfyllas dvs gäller oreserverad plats. Reserverade platser, platser med tillstånd och dyl. omfattas inte av betalning via Tjänsten såvida inte annat framgår av Tjänsten och av skyltningen på parkeringsområdet.

  • 2 Kundens åtaganden

2.1. Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med Aimo Parks anvisningar och skyltning på vald parkeringsanläggning. Kund får nyttja Tjänsten för parkering av ett (1) fordon per tillstånd/biljett och i enlighet med ev. markeringar vid uppmärkta parkeringsplatser. Endast ett (1) fordon per parkeringsruta får uppställas.

2.2. Kunden är skyldig att ta del av och följa samtliga bestämmelser, skyltning och ordningsföreskrifter som vid var tid gäller för aktuell parkeringsanläggning. Enbart erläggande av betalning föranleder således i sig inte en automatisk rätt till uppställning av fordon.

2.3. Om Tjänsten av någon anledning inte fungerar är Kunden alltjämt skyldig att betala parkeringsavgift med andra betalningsmetoder.

2.4. Det är Kundens ansvar att parkeringen påbörjas och avslutas korrekt. Vidare är det Kundens ansvar att starta parkeringen med rätt registreringsnummer och zonkod. Vid användande av Tjänsten skall Kunden, för att försäkra sig att parkering påbörjats, säkerställa att bekräftelse erhållits.

2.5. Aimo Park har rätt att omedelbart stänga ett användarkonto om Kunden inte betalar i tid/det saknas täckning på angivet betalkort. I händelse av sen betalning förbehåller sig Aimo Park att debitera dröjsmålsränta och avgifter enligt lag.

2.6. Vissa tjänster förutsätter att Kunden aktiverat och tillåtit funktionen ”åtkomst till platsinfo/tillåt pushnotiser” eller annan teknisk lösning i mobiltelefonen.

  • 3 Parkeringsavgift

3.1 Genom Tjänsten kan Kunden påbörja parkering, ange preliminär parkeringstid, förbestämd sluttid samt förlänga eller avsluta densamma. Parkeringsavgiftens storlek beror på vilken parkeringsanläggning som har valts och för den tid som valts. Avgift för vid i förekommande fall köp av parkeringsprodukter (ex. förköp av 30-dagarsbiljett) framgår i Tjänsten vid val av önskad produkt.

3.2 Betalning sker genom debitering av Kundens registrerade bank- eller kreditkort. Kund väljer och godkänner betalningsmetod i samband med registreringsansökan, se avsnitt 1.1.

3.3 Serviceavgifter tillkommer.

  • 4 Avtalstid och uppsägning

4.1 Rätten att nyttja Tjänsten gäller under avtalstiden så länge Kunden har ett aktivt konto och fullgör sina skyldigheter. Kund kan när som helst logga in och avsluta Tjänsten eller avregistrera registrerat fordon under förutsättning att det inte finns obetalda restskulder.  

  • 5 Begränsning av Aimo Parks ansvar

5.1 Aimo Park är inte ansvarig för Kunds skada om en teknisk funktion inte fungerar, såsom betalningsfunktion som anger vad parkeringsavgift enligt avsnitt 3 ska uppgå till, mobiltelefonoperatör eller vägvisartjänst som anvisar Kund till parkeringsplats. Aimo Park ansvarar inte heller för skada som uppkommit till följd av skadegörelse, inbrott eller av att Kunden parkerat sitt fordon i strid mot lag eller föreskrifter. Aimo Park ansvarar inte heller för indirekta skador, utebliven vinst eller följdskador.

  • 6 Personuppgifter

6.1 Aimo Park avser att behandla uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer m.m. beträffande kunden för att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, såsom t.ex. tillhandahållande av tjänster, administration, kundservice och fakturering. Betal-/kreditkortsuppgifter kommer att vidarebefordras till extern betaltjänst så att betalning kan genomföras.

6.2 Kunden har rätt att begära att felaktiga uppgifter rörande denne rättas, begränsas och i förekommande fall raderas. Kunden har också rätt till dataportabilitet, att en gång per år få kostnadsfri information om kunduppgifterna samt möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Information kring hantering av personuppgifter framgår på www.aimopark.se under ”integritetspolicy”.

  • 7 Övrigt

7.1. Genom användning av Tjänsten förvärvar Kund ingen upphovs-  eller immateriell äganderätt till tjänsterna eller övrigt innehåll som kan åtkommas. Kund äger inte rätt till kopiering, länkning eller på annat sätt förfoga över innehåll tillhörande Aimo Park.

7.2 Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.

7.3 Aimo Park kan kontaktas på telefonnummer 0771-96 90 07, eller e-postadressen digitalaprodukter@aimopark.se. Aimo Parks webbplats finns på www.aimopark.se.

  • 8. Force majeure

8.1 Aimo Park fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd (t.ex. drivmedelsrestriktioner), krigshändelse, terrorattack, eldsvåda, explosion, strejk, trafikomläggning, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Aimo Park själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd