Överträdelsepunkter

Dessa överträdelsepunkter noteras av våra parkeringsvakter.

20 Parkeringsavgift ej erlagd
Enligt skyltningen på platsen är parkering endast tillåten om:

  • Avgift erlagts i för platsen avsedd betalautomat. 
  • Korrekt registreringsnummer angetts i giltigt mobilbetalningsalternativ. 

Parkeringsvakten har konstaterat att betalning ej fanns erlagd vid kontrolltillfället. 


21 Parkering utöver tillåten tid
Enligt skyltningen på platsen råder begränsad parkeringstid. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället antingen haft fordonet under uppsikt eller gjort en så kallad ventilkontroll, och funnit att fordonet har parkerats längre än tillåten tid. 


23 Parkeringsbiljett ogiltig
Den parkeringsbiljett som uppmärksammades vid bevakningstillfället var ogiltig. Anledningen kan till exempel vara att parkeringsbiljetten var:

  • Utgången i tid. 
  • Felaktigt ifylld.
  • Löst i felaktig betalautomat.


24 Giltig biljett saknas/ej synlig
Enligt skyltningen på platsen måste avgift erläggas. Detta måste också visas genom att:

  • Parkeringsbiljetten ligger fullt läsbar innanför fordonets framruta. 
  • Korrekt registreringsnummer angetts i giltigt mobilbetalningsalternativ.

Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället inte funnit varken giltig parkeringsbiljett, placerad fullt läsbar innanför fordonets framruta eller registrerad mobilbetalning.

25 Parkeringsbiljett felvänd/ej avläsbar
För att parkering ska vara tillåten måste parkeringsbiljett lösas samt placeras väl synlig och fullt läsbar innanför fordonets framruta. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte kunnat läsa av hela framsidan av parkeringsbiljetten. 

26 Parkeringsskiva saknas
Enligt skyltningen på platsen är parkering gratis under förutsättning att p-skiva är:

  • Inställd på korrekt ankomsttid avrundad till närmaste följande hel- respektive halv timme.

samt:

  • Placerad fullt läsbar innanför fordonets framruta. 

Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället inte funnit någon avläsbar parkeringsskiva i fordonet.

27 P-skiva felinställd/ej läsbar
Enligt skyltningen på platsen är parkering gratis under förutsättning att en p-skiva är:

  • Inställd på korrekt ankomsttid avrundad till närmaste följande hel- respektive halv timme samt placerad fullt läsbar innanför fordonets framruta.

Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället konstaterat att tiden för tillåten parkering inte överensstämmer med den inställda tiden på p-skivan.
 

28 Giltigt parkeringstillstånd saknas/ej synligt
För att få parkera på platsen krävs det enligt de skyltade reglerna ett giltigt parkeringstillstånd gällande området. Parkeringstillståndet ska vara placerat innanför fordonets framruta, fullt avläsbart utifrån. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte funnit något läsbart parkeringstillstånd. 


31 Uppställd på p-plats för rörelsehindrad
Parkeringen är skyltad med P och rörelsehindradsymbol vilket innebär att du måste använda ett parkeringstillstånd av Europeiska Unionens modell, så kallat EU parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillståndet ska vara placerat innanför fordonets framruta och vara fullt läsbart utifrån. Giltighetstiden måste även framgå. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte funnit något läsbart, giltigt parkeringstillstånd. 

32 Parkerad på förhyrd/reserverad plats
Enligt skyltningen på platsen är detta en förhyrd/reserverad plats. För att få parkera på denna plats krävs att du är behörig. Enligt våra uppgifter var du ej behörig, varför en kontrollavgift har utfärdats. 

33 Parkerad på reserverad outhyrd plats
Enligt skyltningen på platsen har du parkerat på en reserverad outhyrd plats. Enligt våra uppgifter är platsen ifråga inte uthyrd. 

34 Parkerad på parkeringsplats för besökande
Parkeringen är avsedd för besökande vilket framgår av skyltningen. Med besökande avses inte boende i området. Enligt våra uppgifter är fordonet registrerat på en adress i detta område. 
 
Besökande kan man också vara på en kund- eller företagsparkering. Då är man besökande så länge man uppehåller sig i de aktuella lokalerna. Vid parkeringsvaktens kontroll tillhörde fordonet inte någon kund eller besökande. 

35 Parkering på plats för visst fordonsslag
Parkeringen är skyltad så att bara visst fordonsslag får parkeras på platsen. Ditt fordon är inte sådant som anges på skyltningen. 

36 Ej parkerad inom markerad plats
Om parkeringsplatserna markeras med pilskyltar eller målade linjer på marken är parkering endast tillåten inom dessa markeringar. Parkering får endast ske inom de platser som är markerade med pilskyltar eller med målade linjer på marken. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten konstaterat att fordonet stått utanför markering.


37 Förbud att parkera
Platsen fordonet parkerats på är uppmärkt med parkeringsförbudsskylt, därmed är parkering inte tillåten.
 

38 Förbud att parkera - område
Vid infarten till området finns tavlan E20 Områdesmärke uppsatt. Detta innebär att parkering inom området endast får ske på platser som är uppmärkta med P. På alla övriga ytor råder parkeringsförbud. Detta gäller tills du har passerat tavlan E21 Slut på område. Fordonet har varit parkerat på en plats som ej varit uppmärkt med P.  


39 Fler än en p-skiva synlig
Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället funnit mer än en p-skiva avläsbar innanför fordonets framruta. Eftersom parkeringen är tidsbegränsad får endast en p-skiva användas för angivande av ankomsttid. 

40 Parkering på laddplats reserverad för elfordon  
Parkeringen är skyltad så att bara ett visst fordonsslag får parkeras på platsen. Ditt fordon är inte ett sådant som anges på skyltningen.

41 Laddavgift ej erlagd
Enligt skyltningen på platsen är parkering endast tillåten om särskild laddavgift erlagts i för platsen avsedd betalautomat och giltig biljett i pappers- eller digitalt format finns. Eller korrekt registreringsnummer samt korrekt zonkod angetts i giltigt mobilbetalningsalternativ. Parkeringsvakten har konstaterat att särskild laddavgift ej fanns erlagd vid kontrolltillfället.

42 Endast fordon med pågående laddning
Enligt skyltningen på platsen är parkering endast tillåten när laddning av fordonet pågår. Parkeringsvakten har konstaterat att ingen laddning pågick vid kontrolltillfället.

50 Övrig orsak enligt anteckningar på kontrollavgiften
I anteckningsrutan på kontrollavgiften framgår det varför kontrollavgiften har utfärdats.

51 - Giltig biljett/giltig parkeringsskiva erfordras. Båda saknas.
För att få parkera på platsen krävs det enligt de skyltade reglerna en giltig biljett eller en korrekt inställd p-skiva. Biljett i pappers- eller digitalt format ska vara giltig och p-skiva ska vara inställd på korrekt ankomsttid avrundad till närmast följande hel eller halv timme. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället konstaterat att giltig biljett eller korrekt inställd p-skiva saknas.

92 Parkerad på förhyrd/reserverad plats
Enligt skyltningen på platsen är detta en förhyrd/reserverad plats. För att få parkera på denna plats krävs att du är behörig. Enligt våra uppgifter var du inte behörig, varför en kontrollavgift har utfärdats. 

98 Förbud att parkera - område
Vid infarten till området finns tavlan E20 Områdesmärke uppsatt. Detta innebär att parkering inom området endast får ske på platser som är uppmärkta med P. På alla övriga ytor råder parkeringsförbud. Detta gäller tills du har passerat tavlan E21 Slut på område. Fordonet har varit parkerat på plats som ej varit uppmärkt med P.