Avtalsvillkor

AVTALSVILLKOR 

§ 1 Q-Park ABs åtaganden 

1.1 Q-Park AB, nedan Q-Park, tillhandahåller parkering mot ersättning. Q-Park anvisar kunden var parkering av fordon skall ske och tillhandahåller i vissa fall parkeringstillstånd eller passeringsartikel. Q-Park förbehåller sig rätten att anvisa kund till annan parkeringsplats i händelse av renoveringsarbeten, trafikomläggning eller liknande. Q-Park ansvarar inte för skadegörelse eller inbrott i fordon på parkeringsplats som Q-Park tillhandahåller. 

§ 2. Kundens åtaganden 
2.1 Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med Q-Parks regler och skyltning i parkeringsanläggning (anges på fakturans framsida). Kunden skall endast använda parkeringsplats för parkering av personbil såvida inte annat skriftligt avtalats. Kunden måste säkerställa att, i förekommande fall, portar och dörr/dörrar stängs samt låses efter genomfart. Kunden äger inte rätt att släppa in obehöriga i låst parkeringsanläggning såvida inte annat skriftligt avtalats. 

2.2 Kunden förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen. Kunden äger inte rätt att utföra biltvätt eller bilreparationer i parkeringsanläggning. Kund som enligt skriftlig överenskommelse har tillgång till parkeringsplats med motorvärmare äger inte rätt att använda motorvärmare för annat ändamål än tillfällig uppvärmning av fordon. Kunden ansvarar för renhållning, snöröjning och sandning på parkeringsplatsen. 

§ 3. Parkeringstillstånd och passeringsartikel
3.1 För de kunder som erhåller parkeringstillstånd eller passeringsartikel gäller följande: Parkeringstillstånd är en värdehandling som är giltig under förutsättning att ersättning är erlagd för perioden. Kunden förbinder sig att placera giltigt parkeringstillstånd väl synligt till vänster i fordonets framruta vid parkering. Om giltigt parkeringstillstånd saknas i fordonet vid parkering eller inte är placerat såsom föreskrivet, kan detta föranleda att kontrollavgift utfärdas. Q-Park ersätter inte förkommet parkeringstillstånd. Passeringsartikel används vid in- och utpassering i parkeringsanläggning. Det åligger kunden att omedelbart anmäla förlust av passeringsartikel till Q-Parks kundtjänst. Kunden ansvarar för alla kostnader som kan uppkomma till följd av vårdslös hantering av passeringsartikel. Q-Park äger rätt att ta ut en depositionsavgift för passeringsartikel.
3.2 Upphör avtalet på grund av uppsägning eller något annat skäl, åligger det kunden att i samband med avtalets upphörande återlämna mottagen passeringsartikel. Återlämning skall ske genom rekommenderad försändelse alternativt i det bifogade svarskuvertet. I det fall Q-Park inte mottagit passeringsartikel senast en (1) vecka efter det att avtalet har upphört äger Q-Park rätt att debitera kunden kostnaderna därtill. 

§ 4. Avtalsperiod och uppsägning, villkorsändring 
4.1 Detta avtal gäller för den avtalsperiod parterna överenskommit om vid avtalets ingående (anges på fakturans framsida). Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen, mailledes eller formulär på www.q-park.se minst en (1) kalendermånad före pågående avtalsperiods utgång, såvida inte annat skriftligt avtalats, i annat fall är avtalet förlängt med samma period för varje gång. Vid uppsägning skall kundnummer alltid anges. 

§ 5. Betalning 
5.1 Avgiften jämte vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt skall erläggas mot faktura eller autogiro senast förfallodagen. Vid försenad betalning skall kunden erlägga dels ränta enligt räntelagen (1975:635), dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader. Kunden är skyldig att erlägga full avgift för varje påbörjad avtalsperiod. Q-Park har rätt att ändra avgift till ny avtalsperiod. Avgiftsändringar skall aviseras senast en månad i förväg.
5.2 Q-Park förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

§ 6. Personuppgifter 
6.1 Q-Park avser att behandla uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer m.m. beträffande kunden för att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, såsom t.ex. tillhandahållande av tjänster, administration, kundservice och fakturering samt även för marknadsföring, innebärande bl.a. att information och erbjudanden automatiskt skickas till kunden. Genom att ingå avtal med Q-Park om parkering samtycker kunden till att Q-Park får behandla personuppgifter enligt ovan.
6.2 Kunden har rätt att begära att felaktiga uppgifter rörande denne rättas. Kunden har också rätt att en gång per år få kostnadsfri information om kunduppgifterna. Begäran om rättelse eller information skall sändas skriftligen till Q-Parks kundtjänst. 

§ 7. Överlåtelse 
7.1 Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Q-Park. Ingen överlåtelse godkänns förrän den frånträdande kunden reglerat samtliga sina skulder till Q-Park.
7.2 Kund äger inte rätt att ställa parkeringsplats till förfogande till annan såvida inte annat skriftligt avtalats. 

§ 8. Kontraktsbrott m.m. 
8.1 Q-Park har rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet vid dröjsmål med betalning eller om kunden på något sätt bryter mot villkoren i detta avtal. Q-Park har även rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet, om kunden inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd. 

§ 9. Tvist
9.1 Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. 

§ 10. Force majeure 
10.1 Q-Park fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd (t.ex. drivmedelsrestriktioner), krigshändelse, terrorattack, eldsvåda, explosion, strejk, trafikomläggning, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Q-Park själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

1. ONLINEKÖP
1.1. Vid Onlineköp på www.q-park.se ingås ett avtal mellan kunden och Q-Park AB, org.nr 556553-5548, Box 90 240, 120 23 Stockholm, nedan ”Q-Park”.
1.2 Nedan angivna villkor gäller, i tillämpliga delar, i förening med §§ 1- 10 på s.1.
1.3. När ett avtal träffas enligt punkterna 2 och 3 ställer Q-Park parkeringsplats till förfogande för kunden vid den av kunden valda tidpunkten och parkeringsanläggningen. Parkering sker i den av kunden valda parkeringsanläggningen från vald starttidpunkt. Parkeringsplatsen är oreserverad. Q-Park förbehåller sig rätten att anvisa kund till annan parkeringsanläggning.

2. ENGÅNGSKÖP OCH PRENUMERATION
2.1. Q-Park tillhandahåller kund parkeringsplats för uppställning av personbil mot ersättning genom engångsköp eller prenumeration. Utbudet av parkeringsplats framgår av hemsidan www.q-park.se.
2.2. När betalningen har genomförts översänds en bekräftelse för rätten att nyttja en parkeringsplats till kundens angivna e-postadress/kundens konto. Q-Park sparar dessa uppgifter, kunden uppmanas att antingen själv skriva ut bekräftelsen eller att spara den bekräftelse som skickats via e-post.
2.3. Rätten att nyttja en parkeringsplats inträder när kunden godkänner debiteringen, de allmänna villkoren, lagring av personuppgifter och betalning kommit Q-Park tillhanda. Ett slutligt avtal mellan parterna har ingåtts när Q-Park har mailat bekräftelsen till den av kunden angivna e-postadressen/kundens konto.

Det åvilar kunden att ta del av informationen om hur denne hittar till parkeringsanläggning som Q-Park presenterar i bokningsdialogen och bekräftelsen. Avtalat pris gäller för den parkeringsplats som betalats i den valda parkeringsanläggningen. 
2.4. I det fall parkeringstillstånd erfordras och sådant saknas i fordonet vid parkering eller inte är placerat såsom föreskrivet kan detta föranleda att kontrollavgift utfärdas. Detta gäller även vid överskridande av den betalda tiden. 

3. BETALNING
ENGÅNGSKÖP
3.1. Vid s.k. engångsköp betalas en parkeringsavgift, vars storlek beror på vilken parkeringsanläggning som har valts och för den tid under vilken parkeringsplatsen bokats.
3.2. Parkeringsavgiften ska betalas i samband med kundens bokning i enlighet med punkt 2.2.3.3. Rätten att nyttja en parkeringsplats förfaller om kortföretaget ej medger korttransaktionen.
3.4. I det fall personbilen avhämtas före bokningstidens utgång sker ingen återbetalning för den tid som inte nyttjats.
3.5. Kunden kan vid engångsköp avboka när som helst fram till 24 timmar före avtalad bokningstidens början. Avbokningen är kostnadsfri och genomförs via hemsidan www.q-park.se. Sker avbokning mindre än 24 timmar före bokningstidens början sker ingen återbetalning.

4. PRENUMERATION 
4.1 Om kunden i samband med bokning av parkering har valt prenumeration (långtidsparkering) äger §§ 3 – 5 på s. 1 tillämpning.

5. PRIS
5.1. Det angivna priset/angivna månadsavgiften är i svenska kronor inklusive mervärdesskatt.
5.2. Q-Park reserverar sig för eventuella pris/avgiftsfel, pris/avgiftsändringar, tryck- och uppdateringsfel.
5.3. Q-Park reserverar sig för att det i e-mail kan saknas priser/avgifter, förekomma stavfel, felbeskrivningar och utsålda produkter.

6. PERSONUPPGIFTER
6.1. De av kunden angivna uppgifterna hanteras i överensstämmelse med den vid varje tidpunkt gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.
6.2. I samband med bokning och betalning av parkeringsplats hos Q-Park ska kunden uppge namn, personnummer/organisationsnummer, kreditkortsuppgifter, adress, telefon-nummer och e-postadress. Dessa uppgifter används internt i Q-Parks logistiksystem i samband med orderhanteringen.
6.3. Upplysningarna är nödvändiga för att kunna genomföra en bokning hos Q-Park , kund kan när som helst avbryta bokningen om denne inte vill uppge de uppgifter som efterfrågas.
6.4. De mottagna uppgifterna kommer endast att användas till orderhantering och kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Betal-/kreditkortsuppgifter kommer dock att vidarebefordras till extern betaltjänst så att betalning kan genomföras.
6.5. Kunden äger alltid rätt att få inblick i de insamlade uppgifterna om sig själv, och har rätt att kräva att oriktiga eller vilseledande uppgifter korrigeras eller raderas. 
6.6. Frågor gällande insamlade personuppgifter kan ställas till Q-Park, se punkt 7.3.

7. ÖVRIGT
7.1 Q-Park kan när som helst revidera ovanstående villkor för parkering genom att uppdatera avtalsvillkoren.
7.2 Nämnda villkor har avtalats särskilt mellan parterna och ersätter de generella avtalsvillkoren i tillämpliga delar på  s. 1. I övriga delar gäller s. 1 tillsammans med nämnda villkor mellan parterna. 
7.3 Q-Park kan kontaktas på ovannämnda adress, telefonnummer 08 722 15 00, eller e-postadressen kundservice@q-park.se. Q-Parks webbplats finns på www.q-park.se.

arrow