Avtalsvillkor

AVTALSVILLKOR

§ 1 Q-Park ABs åtaganden

1.1 Q-Park AB tillhandahåller parkering mot ersättning. Q-Park AB anvisar kunden var parkering av fordon skall ske och tillhandahåller i vissa fall parkeringstillstånd eller passeringsartikel. Q-Park AB förbehåller sig rätten att anvisa kund till annan parkeringsplats i händelse av renoveringsarbeten eller liknande. Q-Park AB ansvarar inte för skadegörelse eller inbrott i fordon på parkeringsplats som Q-Park AB tillhandahåller.

§ 2 Kundens åtaganden

2.1 Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med Q-Park ABs anvisningar och skyltning på anvisad parkeringsanläggning (anges på fakturans framsida). Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av en (1) personbil (ej husbil) såvida inte annat skriftligt avtalats. Kunden måste säkerställa att, i förekommande fall, portar och dörr/dörrar stängs samt låses efter genomfart. Kunden äger inte rätt att släppa in obehöriga i låst parkeringsanläggning såvida inte annat skriftligt avtalats.

2.2 Kunden förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen. Kunden äger inte rätt att utföra biltvätt eller bilreparationer i parkeringsanläggning. Kund som enligt särskild överenskommelse har tillgång till parkeringsplats med motorvärmare äger inte rätt att använda motorvärmare för annat ändamål än tillfällig uppvärmning av fordon. Kunden ansvarar för renhållning, snöröjning och sandning på parkeringsplatsen.

§ 3 Parkeringstillstånd, digitala parkeringstillstånd och passeringsartikel

3.1 För de kunder som erhåller parkeringstillstånd eller passeringsartikel gäller följande: Parkeringstillstånd är en värdehandling som är giltig under förutsättning att ersättning är erlagd för perioden. Kunden förbinder sig att placera giltigt parkeringstillstånd väl synligt till vänster i fordonets framruta vid parkering. Om giltigt parkeringstillstånd saknas i fordonet vid parkering eller inte är placerat såsom föreskrivet, kan detta föranleda att kontrollavgift utfärdas. Q-Park AB ersätter inte förkommet parkeringstillstånd.

3.2 För digitala tillstånd förbinder sig kunden att lägga till det/de registreringsnummer som denne nyttjar under fliken ”Mina parkeringar” i portalen My Q-Park på www.q-park.se. Utebliven eller felaktig registrering i My Q-Park kan föranleda att kontrollavgift utfärdas.

3.3. Passeringsartikel används vid in- och utpassering i parkeringsanläggning. Det åligger kunden att omedelbart anmäla förlust av passeringsartikel till Q-Park ABs kundtjänst. Kunden ansvarar för alla kostnader som kan uppkomma till följd av vårdslös hantering av passeringsartikel.

3.4 Upphör avtalet på grund av uppsägning eller något annat skäl, åligger det kunden att i samband med avtalets upphörande återlämna mottagen passeringsartikel. Återlämning skall ske genom rekommenderad försändelse alternativt i det bifogade svarskuvertet. I det fall Q-Park AB inte mottagit passeringsartikel senast en (1) vecka efter det att avtalet har upphört äger Q-Park AB rätt att debitera kunden kostnaderna därtill.

 

§ 4 Avtalsperiod och uppsägning, villkorsändring

4.1 Detta avtal gäller för den avtalsperiod parterna överenskommit om vid avtalets ingående (anges på fakturans framsida). Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen, mailledes eller formulär på www.q-park.se minst en (1) kalendermånad före pågående avtalsperiods utgång, såvida inte annat skriftligt avtalats, i annat fall är avtalet förlängt med samma period för varje gång. Vid uppsägning skall kundnummer alltid anges.

 

§ 5 Betalning

5.1 Avgiften jämte vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt skall erläggas mot faktura senast förfallodagen. Vid försenad betalning skall
kunden erlägga dels ränta enligt räntelagen (1975:635), dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader. Kunden är skyldig att erlägga full avgift för varje påbörjad avtalsperiod. Q-Park AB har rätt att ändra avgift till ny avtalsperiod. Avgiftsändringar skall aviseras senast en månad i förväg.

5.2 Q-Park AB förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

§ 6 Personuppgifter

6.1 Q-Park AB avser att behandla uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer m.m. beträffande kunden för att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, såsom t.ex. tillhandahållande av tjänster, administration, kundservice och fakturering.

6.2 Kunden har rätt att begära att felaktiga uppgifter rörande denne rättas, begränsas och i förekommande fall raderas. Kunden har också rätt till dataportabilitet, att en gång per år få kostnadsfri information om kunduppgifterna samt möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen. Information kring hantering av personuppgifter framgår på www.q-park.se under ”integritetspolicy”.

 

§ 7 Överlåtelse

7.1 Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Q-Park AB. Ingen överlåtelse godkänns förrän den frånträdande kunden reglerat samtliga sina skulder till Q-Park AB.

7.2 Kund äger inte rätt att ställa parkeringsplats till förfogande till annan såvida inte annat skriftligt avtalats.

 

§ 8 Kontraktsbrott m.m.

8.1 Q-Park AB har rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet vid dröjsmål med betalning eller om kunden på något sätt bryter mot villkoren i detta avtal. Q-Park AB har även rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet, om kunden inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

 

§ 9 Tvist

9.1 Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag.

 

§ 10 Force majeure

10.1 Q-Park AB fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd (t.ex. drivmedelsrestriktioner), krigshändelse, terrorattack, eldsvåda, explosion, strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Q-Park AB själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

arrow